poslední aktualizace: 30.11.2022 20:08
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Fotky z rybářských závodů dětí na nádrži Hrabina najdete v podmenu Mládež

25.08.2022 10:04
 
 

Seznam funkcionářů v ČRS, MO Český Těšín

24.04.2022 19:18

Výbor ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Předseda: Milan Valica
Jednatel: Marián Myrdacz
Místopředseda: Martin Kolář
Hospodář: Miloš Drapa
Zástupce hospodáře, rybniční: Jiří Voigt
Účetní: Bronislav Waclawik
Čistotář vod: Martin Kolář
Vedoucí rybářské stráže: Bohuslav Červinka

Dozorčí komise ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Boleslav Siuda - předseda
Michal Pawera - člen
Evžen Berglovec - člen

Vedoucí rybářského kroužku:
Dušan Majewski
Filip Ručka


 
 

Aktuálně, důležité!

14.04.2022 16:51

Pokud budete parkovat u rybníků ve Svibici na panelech, příjezd od ulice Třinecká, dejte si viditelně za čelní sklo vozidla kopii přední strany rybářského lístku. Důvod: nějaký anonym opakovaně telefonuje na oddělení městské policie a oznamuje příjezd vozidel na toto parkoviště s upozorněním, že je tam zákaz vjezdu, dopravní obsluze vjezd povolen. Městská policie pak musí na místo vyjet a věc řešit. Jelikož na místě nepozná, které vozidlo patří rybářům, proto nechávají za oknem lístky k dostavení se na MěP na ul. Sokolovská k projednání přestupku. Jelikož bylo na MěÚ Český Těšín dohodnuto, že rybáři s platnou povolenkou k lovu ryb se považují za dopravní obsluhu, mohou na tomto parkovišti, jak je dříve uvedeno, parkovat. Ovšem je nutno si dát za čelní sklo viditelně kopii platného rybářského lístku, přičemž postačí čelní strana s číslem lístku (bez osobních údajů). Toto je v současné době dohodnuto s MěP Český Těšín. O případných změnách budete informováni.
 
 

Parkování v okolí revíru Olše 4A 471086 podrevír 2 (rybníky Svibice)

01.04.2022 13:34

1. Příjezd z ulice Nová Tovární ve směru od centra Českého Těšína
Zákaz zastavení se vztahuje pouze na příjezdovou komunikaci směrem k Ropičance. Parkovat na parkovacích místech mimo komunikaci je povoleno. Parkování na velkém parkovišti / točně je taktéž povoleno, dbejte však toho, aby parkováním nebylo bráněno v jízdě motorových vozidel, včetně autobusu. Parkujte na okraji točny.

2. Příjezd od Třince.
Na silnici vedoucí k rybníkům je možno vjet pouze s platnou povolenkou k lovu ryb. Parkuje se POUZE na panelech vlevo od cesty. Parkující vozidlo nesmí bránit v průjezdu vozidel.
Přísný zákaz vjezdu vozidlům od vyhrazeného parkoviště na panelech směrem dále k rybníkům a na hráze rybníků.

Do prostoru kolem rybníků je možno vjíždět s vozidlem pouze s platným povolením vydaným ČRS, z.s. ÚS Ostrava a ČRS, z.s. MO Český Těšín.

Na nádrži Svibice horní a dolní se lovící mohou zdržovat nanejvýš 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu.

Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohňů!
V okolí parkoviště i rybníků udržujte pořádek. V případě nedodržování platné legislativy bude přistoupeno k sankcím.

 

Parking
 

Most přes Ropičanku na ulici Tovární

17.02.2022 10:17

Uvádíme zde několik důležitých údajů ke stržení mostu na ulici Tovární, přes tok Ropičanky, u rybníků ve Svibici, revír 471086, podrevír 2.

Ke stržení mostu došlo na základě odborného vyhodnocení povodňových rizik na úrovni stoleté vody. Povodí Odry, s.p., je zadavatelem této akce. Po stržení mostu bude provedeno navršení a zpevnění břehů Ropičanky. Po ukončení těchto činností bude vybudován můstek, který propojí oba břehy Ropičanky a umožní přístup k rybníkům. Na dotaz, kdy dojde k vybudování můstku, bylo sděleno, že nejdříve po dokončení činností v korytu Ropičanky. Provizorní můstek zde nebude, jelikož se jedná o staveniště.
Zákaz jízdy motorových vozidel po valu kolem řeky Olzy! Komunikace na tomto valu slouží pouze pro technická vozidla Povodí Odry s.p.

 
 

Členská schůze ČRS, z.s., MO Český Těšín v roce 2022

13.01.2022 14:42

Dne 03.04.2022 se uskuteční členská schůze ČRS, z.s., MO v Českém Těšíně od 09:30 hod. ve velkém sále restaurace Brandýs.
Během schůze proběhnou volby statutárních orgánů MO Český Těšín.
V případě zhoršení situace ohledně Covid 19 a s tímto spojených legislativních opatření, budete o situaci neodkladně informováni na naší e-stránce www.rybarict.cz

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, schválení komisí
4. Zpráva o činnost MO
5. Zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok 2021 a návrh rozpočtu pro r. 2022
6. Zpráva dozorčí komise
7. Volby
8. Poděkování členům
9. Diskuze
10. Vyhlášení výsledku voleb
11. Schválení návrhu na usnesení
12. Závěr

 
 

Revír 471086 podrevír 2 - Svibice

20.12.2021 21:37

Vánoční dárek všem rybářům.

Díky součinnosti Českého rybářského svazu Územního svazu pro Moravu a Slezsko a MO Český Těšín došlo k osobnímu jednání s vlastníky vodní plochy - dvou rybníků a přilehlých pozemků v Českém Těšíně, část Svibice, jehož výsledkem bylo, že předseda a jednatel našeho územního svazu v pondělí 13. prosince podepsali s těmito vlastníky kupní smlouvu. V rámci kupní smlouvy byly kromě vodní plochy o rozloze 3,5 hektarů (současný revír 471086, podrevír 2) zakoupeny přilehlé pozemky o výměře 14 hektarů, včetně 4,5 hektarů orné půdy. Součástí pozemků je i biocentrum v okolí rybníků.

Výhodou je, že nákupem přilehlých pozemků je zajištěna dostupnost a parkování a taktéž výnos z pronájmu orné půdy lze použít mimo jiné i k placení daně z nemovitosti.

Pozemky byly zakoupeny z prostředků Fondu rozvoje revírů, kde jsou deponovány i částky z mimořádných příspěvků ve výši 200 Kč využívaných pro nákupy vodních ploch.

Takže v roce 2022 Vám přejeme krásné zážitky na Svibických rybnících a Petrův zdar!


 
 

Otevírací doba v kanceláři MO Český Těšín

20.12.2021 21:13

Úřední hodiny v kanceláři ČRS, z.s., MO Český Těšín:


19.01.2022, středa, 14:00 - 17:00 hod.
26.01.2022, středa, 14:00 - 17:00 hod.

Upozorňujeme, že povinností držitele povolenky k rybolovu pro rok 2021 je tuto po pořádném vyplnění sumáře vrátit do 15. ledna 2022 do kanceláře MO, ve které byla vystavena.
Nevrácený, nevyplněný, špatně či nedostatečně vyplněný sumář – poplatek 200,- Kč (v souladu s usnesením členské schůze)

Do kanceláře vstupujte s respirátorem a v počtu maximálně dvou osob. V případě platby mějte připravenou přesnou finanční hotovost.

Ceník povolenek a členských známek pro rok 2022: https://www.rybsvaz-ms.cz/cenik.html

Povolenky vydané pro Moravský rybářský svaz (jižní Morava), nevracejte do kanceláře MO v Českém Těšíně. Tyto je nutno zaslat do ústředí MRS.

 
 

Poděkování Městu Český Těšín

17.08.2021 13:10

V roce 2021 ČRS, z.s., MO Český Těšín požádal Město Český Těšín o dotaci, za účelem zakoupení termovizního monokuláru, pro potřeby rybářské stráže. Bylo nám vyhověno a k zakoupení termovizního monokuláru jsme obdrželi dotaci v částce 35000,- Kč. Menší část byla doplacena z finančních prostředků ČRS, z.s., MO Český Těšín. Termovize již byla zakoupena a je plně využívána během nočních kontrol našich rybochovných zařízení a rybářských revírů.

Rybářská stráž je v postavení úřední osoby, je ustanovena pro každý rybářský revír. Slouží k ochraně chovu ryb v rybnících, tocích a jiných rybochovných zařízeních. Do funkce ji ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zákon o rybářství, trestní zákoník a další právní předpisy upravují práva a povinnosti rybářské stráže. Mezi kontrolní činnosti patří i kontrola rybářských lístků, které jsou vydávány obcí s rozšířenou působností nebo pověřeným obecním úřadem, tedy i Český Těšín a jsou příjmem obce. Přestupky zjištěné na úseku rybářství jsou rybářskou stráží předávány MěÚ Český Těšín, přičemž finanční pokuta je příjmem obce. Zjištěná porušení zákona, která nepodléhají pravomoci rybářské stráže, jsou dle závažnosti postoupena MěP nebo PČR. V posledních letech se stále více vyskytují problémy s lovem ryb v revírech v nočních hodinách, přičemž nejsou dodržovány povolené doby lovu, je prováděn lov ryb v rozporu s platnými právními předpisy. Porušování předpisů se dopouštějí rybáři i nerybaří, kteří loví ryby i bez platného rybářského lístku, čímž krátí příjmy obce. K nočním kontrolám rybářská stráž nutně potřebuje termovizi, což je přístroj, který zaznamená tepelné (infračervené) záření a tudíž může pracovat v úplné tmě. Toto je velkým přínosem během kontrol revíru v nočních hodinách hlavně v zalesněných částech, kde pachatele protiprávního jednání nelze dohledat s baterkou ani noktovizorem. Taktéž užití termovize snižuje riziko napadení rybářské stráže pachateli protiprávního jednán, když tito jsou ve tmě ihned odhaleni.

Děkujeme Městu Český Těšín za dotaci, která je již plně využívána. Nutno dodat, že rybářská stráž ČRS, z.s., MO Český Těšín, využívá termovizi, jako jedna z prvních.
 
 

Prodej a výdej povolenek k rybolovu pro rok 2021

07.12.2020 23:18

S ohledem k mimořádné situaci spojené s Covid - 19 vstupujte, prosím, do kanceláře na vyzvání jednotlivě, s rouškou, při platbě finanční částka v přesné výši. Během čekání dodržujte rozestupy 2 m.